Vətəndaş evini necə sənədləşdirsin?

Yerlərdə İlham Əliyevin göstərişinə məhəl qoymayan məmurlar var!

Ötən həftə prezident İlham Əliyev ənənəsinə sadiq qalaraq vətəndaşların ən ciddi problemlərindən birinin həllinə qərar verib. Prezident Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində ölkəmizin paytaxtı və şəhərətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına dair müşavirədəki yekun nitqində deyib ki, Bakıda evlərin qeydiyyata alınması problemi var.

Ye­ni əma­nət­lər so­vet əma­nət­lə­ri­nin ta­le­yi­ni ya­şa­ya bi­lər

Bank­lar əma­nət fa­iz­lə­ri­nin qay­ta­rıl­ma­sı ilə bağ­lı cid­di prob­lem­lə üz­lə­şə­cək
Son ay­lar­da, xü­su­si­lə 2010-cu ilin ötən döv­rün­də gün­də­min ən ak­tu­al möv­zu­la­rın­dan bi­ri bank sek­to­ru­nun möv­cud du­ru­mu olub. Pro­ses­lər gös­tə­rir ki, bu sek­tor­da ki­fa­yət qə­dər prob­lem­lər ol­du­ğun­dan və­ziy­yət get­dik­cə ağır­laş­maq­da­dır. Mət­bu­at so­vet əma­nət­lə­ri ilə bağ­lı ya­ran­mış du­ru­mun tək­rar­la­na­ca­ğı təh­lü­kə­sin­dən ya­zıb.

 

69 -dən səhifə 69

Əlaqəli xəbərlər